Dodatkowy wymiar godzin na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.

Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 339).

Aby można było zorganizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektorzy szkół powinni do 21 lutego 2022 r. przekazać do organu prowadzącego informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole, według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Druki zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Informacja o dodatkowych zajęciach pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wzór zestawienia – załącznik do rozliczenia dotacji

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej

Wzór rozliczenia dotacji celowej udzielonej niesamorządowej szkole

Tutaj można znaleźć informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: link

Obraz:

<a href=’https://pl.freepik.com/zdjecia/szkola’>Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto – pl.freepik.com</a>