Wewnętrzne organy szkoły – rada pedagogiczna, rada rodziców, rada szkoły oraz samorząd uczniowski mają określone w przepisach zadania i kompetencje.

W związku z wieloma zmianami w prawie oświatowym, aby uporządkować wszystkie kompetencje organów oraz rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, zostały przygotowane poniższe publikacje.

Kompetencje rady szkoły (wg stanu prawnego na 1 sierpnia 2020 r.)

Kompetencje rady pedagogicznej (wg stanu prawnego na 31 stycznia 2023 r.)

Przedszkolekompetencje rady rodziców (wg stanu prawnego na 31 stycznia 2021 r.)

Szkoła – kompetencje rady rodziców (wg stanu prawnego na 31 stycznia 2021 r.)

Kompetencje samorządu uczniowskiego (samorządu słuchaczy) (wg stanu prawnego na 17 września 2020 r.)