Statuty nowe czy nowelizacje?

Janusz Szklarczyk

Poza wszelką dyskusją są przypadki uchwalania, nie nadawania (!), nowych statutów:

  • dla szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum powstałych odpowiednio z przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), zgodnie z art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287);
  • dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych powstałego z przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zgodnie z art. 189 ustawy Przepisy wprowadzające;
  • dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego powstałego z zespołu szkół złożonego z 3-letniego liceum ogólnokształcącego i gimnazjum,  dla pięcioletniego technikum powstałego z zespołu szkół złożonego z 4-letniego technikum i gimnazjum, zgodnie z art. 193 ustawy Przepisy wprowadzające.

Ponadto zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287) nowy statut będzie miała szkoła policealna.

W przypadku branżowej szkoły I stopnia, której statut został uchwalony w 2017 r. należy uwzględnić zmiany w statucie.

Zarówno w ustawie Prawo oświatowe jak i ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawę o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw nie stwierdza się zapisu, iż jeżeli jest mowa o szkole to należy przez to rozumieć także zespół szkół. Należy pamiętać, iż kwestie statutu zespołu regulują przepisy art. 91 ustawy – Prawo oświatowe.

W przypadku zespołów mamy dwa przypadki:

  • zespół, bez znaczenia ile szkół lub placówek wchodzi w jego skład, który posiada jeden statut dla zespołu,
  • zespół, który oprócz statutu zespołu, ma także statuty szkół (wszystkich lub niektórych).

Zatem statuty zespołów szkół należy nowelizować, a jeżeli w skład zespołu wchodzą szkoły, o których mowa wyżej, należy uchwalić nowe statuty dla tych szkół.