Zmiana w przepisach dotyczących oceniania słuchaczy

Z dniem 19 stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej.

Przepisy art. 2 pkt 6 lit. a i b ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4) uchyliły odpowiednio art. 44sa ust. 1 pkt 4 i art. 44sa ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).

W związku z powyższym w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej od dnia 19 stycznia 2021 r. nie obowiązuje:

  • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

oraz

  • zadanie nauczyciela o informowaniu słuchacza o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.

W przypadku szkół, które w statutach zawierały te zapisy, należy podjąć uchwałę nowelizującą statut polegającą na uchyleniu tych zapisów.

Janusz Szklarczyk

<a href=”https://pl.freepik.com/wektory/edukacja”>Edukacja plik wektorowy utworzone przez stories – pl.freepik.com</a>