Zmiany w ocenianiu nauczycieli

 W dniu 30 listopada 2018 r. opublikowana została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245), która między innymi zmienia ustawę – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli.
W ustawie zmieniono art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którego nowym brzmieniem obowiązek dokonywania oceny pracy nauczyciela jest co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, a nie jak poprzednio co 3 lata.
Zmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli polegają także na uchyleniu w art. 6a ust. 14-18, które dotyczą ustalania przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniających specyfikę pracy w danej szkole.
 Od dnia 1 stycznia 2019 r. nie będą już ustalane regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli, a wszystkie kwestie związane z dokonywaniem oceny pracy nauczycieli będą regulowane w ustawie – Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r, w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, którego nowelizacja została ogłoszona w dniu 2 stycznia 2019 roku w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 5

Należy pamiętać, że w odniesieniu do postępowań:

  • w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r, zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego,
  • zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Ustawa określa także termin dokonania po raz pierwszy oceny pracy. Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

  • oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela do dnia 31 sierpnia 2023 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu,
  • oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zasada ta nie dotyczy nauczycieli legitymujących się oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r