Zmiany w ocenianiu nauczycieli
  • w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r, zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego,
  • zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
  • oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela do dnia 31 sierpnia 2023 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu,
  • oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela do dnia 30 czerwca 2022 r.