Centrum kształcenia zawodowego
TAGS: przepisy

Janusz Szklarczyk

Według dotychczasowych przepisów ustawy Prawo oświatowe  w strukturze placówek funkcjonują: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Zgodnie obowiązującymi od 1 września 2019 r. przepisami art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.[1]) w systemie oświaty będą funkcjonowały „placówki kształcenia ustawicznego” oraz „centra kształcenia zawodowego”.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.[2]) z dniem 1 września 2019 r. tworzy się centrum kształcenia zawodowego.

Z dniem 1 września 2019 r. w oparciu o przepisy cytowanej wyżej ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. na podstawie:

  • art. 50 ust. 2 dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego,
  • art. 50 ust. 3 dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
  • art. 54 ust. 1 zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego

stają się publicznym centrum kształcenia zawodowego,

  • art. 54 ust. 2 dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzące w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w art. 54 ust. 1,

stają się publicznym centrum kształcenia zawodowego, wchodzącym w skład tego zespołu publicznych szkół lub placówek.

Na podstawie art. 51 lub odpowiednio art. 55 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w przypadkach wymienionych wyżej, w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdza przekształcenie w publiczne centrum kształcenia zawodowego. Uchwały te stanowią akty założycielskie dla tych centrów kształcenia zawodowego.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw „Dotychczasowe statuty dotychczasowych publicznych placówek kształcenia praktycznego i dotychczasowych publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów centrów kształcenia zawodowego wydanych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. Przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym projekt statutu centrum kształcenia zawodowego przygotowuje rada pedagogiczna dotychczasowego publicznego centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego lub zespołu, o którym mowa w art. 54 tejże ustawy. Projekt statutu centrum kształcenia zawodowego przygotowuje rada pedagogiczna na podstawie przepisów załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U, poz. 320).


[1] z 2019 r. poz. 1078, 1287

[2] z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287