Opieka zdrowotna nad uczniami – nowe zadania dyrektora szkoły
TAGS: dyrektorkompetencjezdrowie

12 września 2019 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), zgodnie z którą opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole, obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole będą sprawować pielęgniarki albo higienistki, a opiekę stomatologiczną – lekarze dentyści. W szkołach, w których nie ma gabinetów profilaktyki zdrowotnej opieka będzie prowadzona w miejscach określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa określa w tym zakresie zadania dla dyrektora szkoły, który m.in.:

 • jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami,
 • powinien współpracować z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania. będzie wyrażać zgodę, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu do czasu przybycia rodziców, na obecność pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej albo opiekuna faktycznego,
 • może wnioskować, aby pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawiła zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów,
 • powinien zapewniać pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.):

 • w art. 69 dodany został ust. 8 w brzmieniu:
  „8. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.”
 • oraz w art. 83 po ust. 1 dodany został ust. 1a w brzmieniu:
  „1a. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.”

Kolejne zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. dotyczą:

 • przyjmowania kandydatów do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej (zmiana w art. 137 w ust. 1 pkt 1),
 • dokumentów dołączanych do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków (zmiana w art. 150 w ust. 2 w pkt 4 lit. h).