Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów: monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, monter stolarki budowlanej, kowal, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik górnictwa odkrywkowego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, kierowca mechanik, technik transportu drogowego, technik eksploatacji portów i terminali (samochodowych, kolejowych), monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik programista, technik telekomunikacji, technik tyfloinformatyk, złotnik-jubiler, mechanik precyzyjny, technik awionik, technik mechanik lotniczy, monter nawierzchni kolejowej, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,  technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa kolejowego, technik mechatronik.

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu lub
  2. instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
  3. nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych lub
  4. pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu lub
  5. pracodawców, których działalność gospodarcza jest związana z zawodem, do którego składana jest oferta.

W wyniku projektów konkursowych realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów”, opracowane zostały dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostały efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z programami ich nauczania.

Weryfikacja i odbiór programów nauczania DUZ realizowane będą w ramach drugiego zadania projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, czyli nadzoru merytorycznego nad tworzonymi w ramach projektów konkursowych MEN e-zasobami oraz pozostałymi produktami projektów konkursowych, tj. odbiór 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Termin składania ofert do 11.12.2020 do godziny 9.00.

Szczegóły na BIP ORE: https://bip.ore.edu.pl/index.php?id=275&p=2236

Autor grafiki: <a href=’https://pl.freepik.com/wektory/karykatura’>Karykatura plik wektorowy utworzone przez vectorjuice – pl.freepik.com</a>