<strong>Pakiet edukacyjny</strong> dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Non scholae, sed vitae discimus.

Uczymy się dla życia, nie dla szkoły.

Pakiet edukacyjny

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wszystkich typów)

ułatwiający realizację jednego z podstawowych kierunków

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Pakiet edukacyjny Non scholae, sed vitae discimus to:

  • materiały merytoryczne gotowe do wprowadzenia do programu wychowawczego szkoły oraz planów pracy nauczycieli wszystkich przedmiotów, nie tylko ogólnokształcących, zgodne z podstawą programową,
  • nowatorskie rozwiązanie, traktujące edukację na miarę XXI wieku, w sposób holistyczny i interdyscyplinarny, zawierające konkretne wskazówki dydaktyczne i organizacyjne,
  • gotowy pomysł na projekt edukacyjny lub innowację, które można wprowadzić od razu w każdej szkole lub dowolnie modyfikować,
  • szansa na równomierne rozłożenie obowiązków dla Grona Pedagogicznego przy realizacji niełatwego zalecenia ministerialnego i na zaangażowanie wszystkich osób tworzących społeczność danej szkoły,
  • okazja do podkreślenia znaczenia edukacji nie tylko klasycznej, ale także regionalnej,
  • oszczędność czasu dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

Zakres i sposób wykorzystania pakietu zależy od ustaleń pomiędzy zainteresowanymi szkołami a Dyrektorem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” w Krakowie. Przedstawione poniżej propozycje współpracy stanowią  katalog otwarty.

Niezależnie od materiałów w wersji elektronicznej – szkoły, które zgłoszą wolę zakupu pakietu, otrzymają ponadto:

  • zaproszenie do spotkania online z autorkami i możliwość konsultacji,
  • dostęp do dwóch webinarów, które wraz z obudową dydaktyczną będą dobrym materiałem na rozmaite lekcje (np. zastępstwa),
  • możliwość bieżącego kontaktu z autorkami dla nauczycieli-koordynatorów, wskazanych przez dyrektorów i odpowiedzialnych za realizację zadania w danej społeczności szkolnej.

Autorki pakietu Non scholae, sed vitae discimus

dr Agnieszka Kania – polonistka i anglistka z doświadczeniem pracy w szkole, pracownik naukowy Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka innowacyjnych programów nauczania, materiałów dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli.

dr Ewelina Drzewiecka – filolożka klasyczna i historyczka sztuki z doświadczeniem pracy w szkole, pracownik naukowy Katedry Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Serdecznie Państwa zapraszam do współpracy.

W przygotowaniu oferta realizacji kolejnych kierunków polityki oświatowej państwa.

Renata Kukla
Dyrektor NODN „EduProgress”

tel. 606 314 401