Zmiany w statutach i nowe statuty
TAGS: przepisystatut

Marcin Miłkowski

Nowy rok szkolny 2019/2020 przynosi konieczność dokonania zmian w statutach szkół, a w przypadku szkół ponadpodstawowych konieczność nadania nowych statutów.

Z uwagi na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowania klas gimnazjalnych i klas zasadniczej szkoły zawodowej konieczne będzie uchylenie w statutach publicznych szkół podstawowych oraz branżowych szkół I stopnia zapisów dotyczących tych klas. W przypadku branżowych szkół I stopnia trzeba także pamiętać, że od 1 września 2019 roku obowiązywać będą nazwy zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, co również będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian w statutach w tym zakresie.

Nowe statuty będą nadawane we wszystkich tych przypadkach, gdy będziemy mieli do czynienia z procesem przekształcenie szkoły lub placówki, a więc przekształcenie:
trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące;
czteroletnich techników w pięcioletnie technika;
publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego w centra kształcenia zawodowego.
W tym przypadku dotychczasowe statuty trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów szkół przekształconych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 roku.
Pamiętać należy, że zarówno statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących jak i statuty 5-letnich techników, nadane na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, w których prowadzone są klasy odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum i dotychczasowego czteroletniego technikum, muszą zawierać postanowienia dotyczące tych klas.

Kolejną grupą placówek, w której po raz pierwszy nadany zostanie nowy statut są centra kształcenia zawodowego powstające z przekształcenia dotychczasowych publicznych placówek kształcenia praktycznego i dotychczasowych publicznych ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego.
W tym wypadku również terminem nadania nowego statutu jest dzień 30 listopada 2019 roku.

Z uwagi na zmiany także w szkolnictwie policealnym z dniem 1 września 2019 r. organy prowadzące szkoły policealne będą musiały dostosować działalność tych szkół do nowych przepisów do dnia 30 listopada 2019 r. Również w tym przypadku dotychczasowe statuty szkół policealnych zachowają moc do dnia wejścia w życie nowych statutów szkół policealnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.

Przy tworzeniu statutów publicznych szkół i placówek przekształcanych stosuje się odpowiednio przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Oznacza to, że w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki rada pedagogiczna przygotowuje projekt nowego statutu szkoły lub placówki i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki, a rada szkoły lub placówki uchwala nowy statut.
Oczywiście w szkołach lub placówkach, w których rada szkoły lub placówki nie została powołana, zadania rady, w tym uchwalenie nowego statutu, wykonuje rada pedagogiczna.