Zmiany w zakresie edukacji poza szkołą

Od 1 lipca 2021 r. zmienione zostały przepisy art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) dotyczące edukacji poza szkołą, zwanej edukacją domową.

Uchylone zostały  niektóre przepisy określające wymagania na wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, zwanych potocznie edukacją domową.

Od 1 lipca 2021 r.  nie wymaga się już:

  • aby przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajdowała się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko,
  • dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, zezwolenie na edukację poza przedszkolem lub poza szkołą (zwane edukacją domową) może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w jego trakcie, a do wniosku o wydanie zezwolenia dołączyć:

  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Dlatego rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko rozpoczęło od roku szkolnego 2021/2022 edukację poza przedszkolem lub poza szkołą (zwanych edukacją domową), powinni złożyć do dyrektora szkoły wniosek wraz z dwoma dokumentami:
1) oświadczeniem o zapewnieniu warunków do realizacji podstawy programowej i
2) zobowiązaniem do przystąpienia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

W dalszym ciągu uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, na realizację obowiązku poza szkołą.

Wsparcie szkoły obejmuje:
1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach:
a) dodatkowych zajęcia edukacyjnych, do których zalicza się:
– zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
– zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

b) zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

c) zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

d) zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

e) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

2) zapewnienie dostępu do:

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz

b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Obraz:
<a href=”https://pl.freepik.com/zdjecia/szkola”>Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>