Oferta

Przykładowe tematy szkoleń, warsztatów, konsultacji

I. Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką oświatową

 • Kompetencje i zadania dyrektora i wicedyrektora w planowaniu i organizowaniu pracy szkoły/ placówki.
 • Planowanie, sprawowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego.
 • Nadzór wewnętrzny, kontrola zarządcza.
 • Współpraca z radą pedagogiczną. Projektowanie i doskonalenie pracy szkoły/placówki.
 • Rola i praca zespołów (zadaniowych, problemowych, przedmiotowych) w szkole/placówce oświatowej.
 • Kompetencje społeczne dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 • Efektywna komunikacja w szkole.
 • Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi.
 • Promocja szkoły w środowisku.
 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokumentacja dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

II. Prawo oświatowe w praktyce

 • Zmiany w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem zadań nauczycieli
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli.
 • Ocena pracy dyrektora i nauczycieli.
 • Organy szkoły / placówki i ich kompetencje.
 • Stosunek pracy w szkołach /placówkach oświatowych.
 • Ocenianie zgodne z zapisami rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu.
 • Tworzenie i nowelizowanie prawa wewnątrzszkolnego.
 • Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i z zastosowaniem narzędzi elektronicznych.
 • Prawo pracy w zawodzie nauczyciela.
 • RODO w szkole i przedszkolu prawdy i mity.
 • Jak postępować, żeby nie przekroczyć prawa.
 • Prawa i obowiązki ucznia w ujęciu praw człowieka.

III. Nauczanie i wychowanie

 • Monitorowanie realizacji procesu edukacyjnego.
 • Celowość i skuteczność indywidualizacji procesu nauczania.
 • Planowanie i organizacja pracy z uczniem zdolnym.
 • Jak motywować uczniów do nauki – warsztaty.
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych -warsztaty.
 • Warsztat pracy wychowawcy klasowego.
 • Promowanie zdrowia w szkole, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole uczniów.
 • Tworzenie, realizacja i ewaluacja szkolnych programów wychowawczo- profilaktycznych.
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
 • Treści patriotyczne w procesie edukacyjnym.
 • Doskonalenie efektywności pracy szkół w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle przepisów prawa oświatowego.
 • Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III
 • Budowanie dyscypliny w klasie.
 • Praca z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem.
 • Dziecko agresywne.
 • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów.
 • Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania i pisania.
 • Jak kochać i wymagać.
 • Dziecko dyslektyczne.
 • Praca z uczniem z afazja.
 • Model pracy z dzieckiem słabowidzącym
 • Nauczanie i wychowanie dzieci autystycznych. Przydatne strategie.
 • Trudni uczniowie – trudni rodzice.
 • Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.
 • Jak pomóc uczniom realnie oceniać siebie?
 • Emocje uczniów i nauczycieli.
 • Trudne zachowania uczniów -agresja i autoagresja
 • Rozwiazywanie konfliktów
 • Wychowanie przez czytanie – jak sprawić, żeby uczeń zaczął czytać.
 • Zapobiegania sytuacjom trudnym w relacjach uczeń-nauczyciel- rodzic.
 • Nowe media, a cyberchoroby. Profilaktyka uzależnień behawioralnych
 • Dziecko w przestrzeni wirtualnej – możliwości i granice
 • Substancje zabronione: narkotyki, dopalacze. Rozpoznawanie osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych.
 • Niebezpieczne związki – DOPALACZE.
 • Zjawisko mowy nienawiści (hejtu) w szkole.

IV. Zawód – nauczyciel

 • Skuteczne zarządzanie emocjami.
 • Sytuacje konfliktowe- nauczyciel jako mediator.
 • Stres w życiu człowieka (eustres, dystres) – radzenie sobie z własnym stresem i stresem uczniów.
 • Wypalenie zawodowe – jak temu przeciwdziałać.
 • Profilaktyka ochrony głosu nauczyciela – interaktywne zajęcia z emisji głosu i techniki oddechowej.
 • Toksyczny pokój nauczycielski.
 • Skuteczna komunikacja; nauczyciel-uczeń-rodzic.
 • Trujący czy prawdziwy – jaki jesteś w kontaktach z innymi.
 • Rozwój osobowy nauczyciela w kontekście relacji międzyludzkich.
 • Negocjacje jako sposób na rozwiązywanie trudnych sytuacji.
 • Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do warunków szkolnych.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami – mit i rzeczywistość.
 • Komunikowanie w procesie wychowawczym.
 • Radość uczenia – strategia dla motywacji.
 • Motywacja w czasie lekcji – jak jest, jak powinno być? Dlaczego nie będzie tak jak powinno być?
 • Ocenianie i wartościowanie jako płaszczyzny kontaktów nauczyciela z uczniem.
 • „Tylko nie wychowawstwo!” – o kompetencjach wychowawczych nauczycieli.

 Oferta specjalna

 • Zmiany w prawie oświatowym i ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu szkołą.
 • Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Formułowanie wymagań edukacyjnych.
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Statut szkoły w świetle zmian.
 • Lekcje z wychowawcą – nuda, czy dobra zabawa pomysły na ciekawe lekcje.
 • Budowanie zespołu klasowego. Role grupowe i ich wpływ n funkcjonowanie klasy.
 • Budowanie relacji w grupie – pomysły na ciekawe działania.
 • O trudnej sztuce komunikacji. Jak mówić, aby budować relacje i wspierać uczniów
 • Jak skutecznie diagnozować potrzeby dzieci.
 • Innowacja pedagogiczna… nie taki diabeł straszny. Jak przygotować innowację – przykłady nowatorskich rozwiązań.

EduProgress – Działalność wspomagająca edukację

Przykładowe obszary działania:

 • Profesjonalne prowadzenie sekretariatu szkoły/placówki oświatowej.
 • Archiwizowanie.
 • Opracowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych (jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, instrukcja o organizacji i zakresie działania szkolnej składnicy akt) dla szkół i placówek oświatowych oraz jednostek obsługujących szkoły i placówki oświatowe w zakresie spraw księgowo-finansowych i kadrowo-płacowych (ZEAS, GZEAS etc.)
 • Kontrola zarządcza.
 • Dokumentacja kadrowa i finansowa.
 • Nowelizowanie prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutu szkoły/placówki oświatowej.
 • Obowiązki, dokumentowanie zadań i odpowiedzialność pracowników administracji szkoły.

Inne – wg  potrzeb zgłoszonych przez szkołę / placówkę.

Renata Kukla
Dyrektor NODN „EduProgress”
tel.+48 606 314 401
e-mail : renatakukla@interia.pl