Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Ukazało się nowe rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, które będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. (Dz. U. poz. 373). W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, nowe rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
1) w rozdziale 2 rozporządzenia, określającym zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży, zostały usunięte wszystkie regulacje dotyczące słuchaczy szkół policealnych dla dzieci i młodzieży. Dodano natomiast regulacje dotyczące ucznia-młodocianego pracownika, tj. uwzględniania przy ustalaniu oceny zachowania również oceny zachowania, uzyskanej przez ucznia-młodocianego pracownika na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikającej z zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Kolejna zmiana polega na tym, że do średniej ocen wliczać się będzie roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z zajęć realizowanych w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynikające z zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
2) w rozdziale 3, określającym zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej były, są co do zasady, analogiczne jak obecnie obowiązujące w szkołach dla dorosłych: klasyfikowanie i promowanie będzie się odbywać po każdym semestrze na podstawie egzaminów semestralnych przeprowadzanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Będzie również możliwość zwalniania słuchacza z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Niepełnoletnich słuchaczy branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej będą dotyczyły te same przepisy, co niepełnoletnich słuchaczy szkół dla dorosłych.

W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów zmianie ulegnie ocenianie zajęć z wychowania fizycznego w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zajęcia te są organizowane w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzących kształcenie w formie dziennej. Zajęcia z wychowania fizycznego będą zatem ocenianie jedynie w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzących kształcenie w formie dziennej, nie będą zaś oceniane w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej kształcących w formie stacjonarnej lub zaocznej, a także w szkołach dla dorosłych.

Należy pamiętać także, że w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, w dalszym ciągu do czasu zakończenia kształcenia, zachowane zostaje stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostają utrzymane w mocy do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 124 ust. 3 i 4 tej ustawy, tj. uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 oraz uczniów dotychczasowych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych, czyli uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem szkolnym 2019/2020.